Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar bütünüdür.

Marida Mühendislik bu bağlamda tesisinizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeye engel olmaksızın çevre değerlerini koruyarak, yapılması planlanan ve ÇED Yönetmeliğine tabi projelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin ilgili tüm tarafların görüş ve önerilerini de dikkate alarak işletme öncesi, işletme dönemi ve işletme sonrasını da içine alarak değerlendirilmesinin, izlenmesinin ve denetlenmesi konularında bir çok Ek-I (Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi) ve EK-II (Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi) başarılı proje içerisinde yer almıştır.

ÇED Yönetmeliği Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler;

  • ÇED Raporu
  • ÇED İzleme ve Kontrol
  • Proje Tanıtım Dosyalar
  • ÇED Muafiyet ve ÇED Kapsam Dışı Görüşleri
  • Toprak Koruma Projeleri
  • Ekosistem Değerlendirme Raporu
  • Doğaya Yeniden Kazandırma Planı
  • Ornitoloji Raporu
  • Mera Geri Dönüşüm Projesi
  • Patlatma Değerlendirme Raporu

İlgili Mevzuat : Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği